ŞALPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI       HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

1       Kot Kesit Rölevesi 

1.      Başvuru ve beyan dilekçesi

2.      Aplikasyon krokisi

3.      Tapu fotokopisi

4.      Malik değilse vekâlet

5.      Harçların ödenmesi    10 Gün

 

2       İnşaat İstikamet Rölevesi      

1.      Başvuru ve beyan dilekçesi

2.      Aplikasyon krokisi

3.      Tapu fotokopisi

4.      İmar Durumu

5.      Malik değilse vekâlet

6.      Harçların ödenmesi    10 Gün

 

3       Kontr Gabari  

1.      Başvuru ve beyan dilekçesi

2.      Aplikasyon krokisi

3.      Tapu fotokopisi

4.      İmar Durumu

5.      Malik değilse vekâlet

6.      Harçların ödenmesi    10 Gün

 

4       İfraz Tevhit Değişiklik Tasarımı- Teklif Kolyesi   

1.      Başvuru ve beyan dilekçesi

2.      Aplikasyon krokisi

3.      Tapu fotokopisi

4.      İmar Durumu

5.      Malik değilse vekâlet

6.      Harçların ödenmesi

7.      Değişiklik tasarımı teklifi     10 Gün

 

5       İmar uygulaması

          İfrazlı tapu vermek

1.      Özel parselasyon krokisi ve çapı

2.      Tapu

3.      Adres bilgileri    15 ay

 

6       Tescil edilmiş İmar uygulamalarında Sınır düzeltme işi 

1- Dilekçe

2- Karşılıklı muvafakat name

3-Vekâlet/ veraset ilamı     3 ay

 

7       İfrazlı Tapu Dağıtımı      

1- Kimlik beyanı

2- Tapu harcının ödenmesi

3- Vergi borcunun olmadığına dair yazı         Aynı gün

 

8       Taşınmaz kiralama        

1- Nüfus Cüzdanı Sureti (ihale şartnamesi gereği)

2- Yerleşim Yeri Belgesi

3- Geçici Teminat Makbuzu

4- Şartname Bedeli Makbuzu

5- Tüzel kişilerden: Ticaret sicil belgesi, imza sirküleri   1 ay

 

9       Taşınmaz satışı      

1- Nüfus Cüzdanı Sureti (ihale şartnamesi gereği)

2- Yerleşim Yeri Belgesi

3- Geçici Teminat Makbuzu

4- Şartname Bedeli Makbuzu

5- Tüzel kişilerden: Ticaret sicil belgesi, imza sirküleri   3 ay

 

10     İşgalin tespiti 

1- Dilekçe

2- Harç ödenmesi       1 ay

 

11     İmar Durumu

1- Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, Harç.      2 Gün

 

12     Avan Proje Tasdiki

  Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnş. İstikamet, Kot Kesit, Kontr Gabari, Muvafakatname, Mimari Proje, Harç, imar durumu, vekâletname, Tapu Kayıt Dökümü, Borcu Yoktur Yazısı.    2 Gün

 

13     Mimari-Statik Proje Onayı    

Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnş. İstikamet, Kot Kesit, Kontr Gabari, Muvafakatname, Mimari, Statik, Makine, Elektrik Projeleri, Sığınak Tastiği, Trafo Belgesi, Yol Katılım Bedel Tahsili, Tiski Yazısı, Proje Tescil Belgesi, İtfaiye Yazısı, Tesis İzin Belgesi, Çed Raporu, B.A. Hesap, Kanal Projesi, Jeolojik Etüt, Yapı Denetim İzin Belgesi, Yapı Denetim Sözleşmesi, Bakanlık Onaylı Yibf Belgesi, Yapı Denetim Taahhütnamesi, Müteahhit Tic. Oda Kaydı, Müteahhitin Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge, Noter Tasdikli Müteahhit Taahhütnamesi, Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi, Şantiye Şefi Diploma Sureti, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Proje Müelliflerinin İlgili Odalardan Alınmış Sicil Durum Belgeleri, Harç. Proje Kontrolünde Eksiklerin Tamamlanması,Otopark Bedelleri Tahsili,Vekaletname.Parselde bina olan durumlarda Yıkım Ruhsatı.    1 Hafta

 

14     Mimari-Statik Proje Tadilatı Onayı

  Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnş. İstikamet, Kot Kesit, Kontr Gabari, Muvafakatname, Mimari, Statik, Makine, Elektrik Projeleri, Sığınak Tastiği, Trafo Belgesi, Yol Katılım Bedel Tahsili, Tiski Yazısı, Proje Tescil Belgesi, İtfaiye Yazısı, Tesis İzin Belgesi, Çed Raporu, B.A. Hesap, Kanal Projesi, Jeolojik Etüt, Yapı Denetim İzin Belgesi, Yapı Denetim Sözleşmesi, Bakanlık Onaylı Yibf Belgesi, Yapı Denetim Taahhütnamesi, Müteahhit Tic. Oda Kaydı, Müteahhitin Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge, Noter Tasdikli Müteahhit Taahhütnamesi, Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi, Şantiye Şefi Diploma Sureti, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Proje Müelliflerinin İlgili Odalardan Alınmış Sicil Durum Belgeleri, Yerinde Kontrol, Harç. Proje düzeltme ve eksiklerinin tamamlanması,ilave otopark bedeli tahsili,vekaletname.     1 Hafta

15     Ruhsat Temdidi

Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnş. İstikamet Belgesi, İmar Durumu, Kontr Gabari, Yapı Denetim Firması Sağlamlık Raporu, Müteahhit Taahütnamesi, Müteahhit Tic. Oda Kaydı, Müteahhit Vergi Levhası, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi, Şantiye Şefi Diploma Sureti, Yapı Denetim Sözleşmesi, Yapı Denetim İzin Belgesi, Yapı Denetim Taahhütnamesi, Bakanlık Onaylı Yibf Belgesi, Yerinde Kontrol, Harç.      1 Hafta

 

16     Vaziyet Plan Tasdiki      

  Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnşaat İstikamet Belgesi, İmar Durumu, Kot Kesit         1 Gün

 

17     Yapı Kullanma İzin Belgesi(İSKAN)

  Dilekçe, Sığınak Uygunluk Yazısı, Tiski Kanal Bağlantı Yazısı, Ssk Prim Borcu Kesme Yazısı, İtfaiye Olur Raporu, Tesisat Muayene Raporu, Güncel Bina için Kontr Gabari, Yapı Denetim Firma Oluru, Yapı Denetim Onaylı İş Bitirme Tutanağı, Vergi Dairesi Yazısı, SGK ilişkisizlik yazısı, Yerinde Kontrol, Mali Hizmetler Emlak Beyanları tamamlanması, Harç. 4 gün

 

18     Kaçak Yapı Kontrolü Ve İşlemleri Yazılı Veya Sözlü Başvuru

Yapı Tatil Tutanağı, Rapor, Durdurma Emri Tutanağı, Savcılık Suç Duyurusu, Encümen Kararı, Yıkım İçin Emniyet, Fen İşleri, Sağlık İşleri, Atölye, Zabıta Müdürlüğü Yazıları, Yıkım Tutanağı, Yıkım Fotoğrafları. 2 Hafta

 

19     Makine Elektrik İskân   

  Dilekçe, Temel üstü Ruhsatı, Asansör Tescil Belgesi, Yapı Denetim Makine ve Elektrik Mühendisi Tarafından Onaylı Tesisat Raporları, Enerji Kimlik Belgesi, İtfaiye Raporu, Harç. 3 gün

 

20     Isı Yalıtım Raporu 

  Dilekçe, Yapı Denetim Evrakları, Onaylı Isı Yalıtım Raporu, Bina Yalıtım Fotoğrafları, Harç. 3 gün

 

21     Asansör Tescil Belgesi   Dilekçe

  Temel üstü Ruhsatı, Asansör Projesi, Mühendis Yıllık Bakım Sözleşmesi, Asansör Firması (Ce) Belgesi, Kullanılan Malzemelerin (Ce) Belgeleri, AT uygunluk beyanı, Asansör Son Kontrol Formu, Asansörün yerinde Kontrol Harç.        3 gün

 

22     Yapı Denetim Firması Kontrol İşlemleri       

  Dilekçe, Hakediş Raporu, Her Kat İçin Beton Döküm Tutanakları, Kalıp İmalatı Kontrolü Tutanağı, Her Kat İçin Beton Basınç Dayanım Raporu, Çelik Çekme Dayanım Raporu, Hakediş Faturaları, Fotoğraflar, Yapıdan Sorumlu Yapı Denetim Personel Listesi.       3 gün

 

23     Temdit Ruhsatı Hazırlanması       

Dillekçe, Tapu Sicil Yazısı, Harç, Vatandaş, Proje Müellifleri, Yapı Denetim, Müteahhit, Şantiye Şefi İmzaları. 1 Hafta

 

24     Tadilat Ruhsatı Hazırlanması        

Dilekçe, Tapu Sicil Yazısı, Toprak Döküm Bedel Tahakkuku, Harç, Yapı Ruhsatı, Vatandaş, Proje Müellifleri, Yapı Denetim Firma Yetkilileri, Müteahhit, Şantiye Şefi İmzaları .   3 gün

 

25     Kat İrtifak Tesisi     

  Dilekçe, Temel Üstü Vizesi Alınmış Yapı Ruhsatı, Mimari Proje, Harç. 3 Gün

 

26     Yıkım Ruhsatı Hazırlanması 

  Dilekçe, Su Kesim, Elektrik Kesim Yazıları, Muhtarlık Bina Boş Belgesi, Fotoğraf, Teknik Uygulama Sorumluluğu Taahhüt Belgesi, Tarihi Eserse Anıtlar Kurulu Kararı, Hacim Miktarı Yazısı, Moloz Döküm Tahsili, Harç. 1 Gün

 

27     Temel üstü Ruhsatı Hazırlanması

  Tiski Yazısı, Dilekçe, Kontr Gabari, Yapı Ruhsatı, Harç, Yapı Denetim Firma İmzaları, Proje Müellif İmzaları.         1 Gün

 

28     Yapı Ruhsatı Hazırlanması

  Tapu Sicil Yazısı, Toprak Döküm Bedeli Tahakkuku, Mali Hizmetler Yazısı, Yapı Ruhsatı, Tiski, TEİAŞ- AKSA Onayı, Ssk Yazıları, Harç, Müteahhit, Şantiye Şefi, Yapı Denetim Firma Yetkilileri, Proje Müellifleri İmzaları.  2 Gün

 

29     Plan Tadilatı Hazırlamak

1.      Dilekçe

2.      Tapu

3.      Çap

4.     6 Ay

 

30     Ücret Karşılığında Onaylı Plan Paftası Vermek-Aynı Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:             İsim      : Mimar Ersin KAYA

Unvan        : İmar ve Şehircilik Müdür Vk

Tel    : 891 20 18 – dahili-14

 

İkinci Müracaat Yeri        İsim       : Faruk BELDÜZ

Unvan        : Başkan Yardımcısı

Tel    : 891 20 18 – dahili-21

 

Adres         : Şalpazarı Belediyesi,

  Ana Hizmet Binası    Adres         : Şalpazarı Belediyesi,

  Ana Hizmet Binası

                  Faks  : 891 35 35         Faks  : 891 35 35

E-Posta      : [email protected]

 

 

 

 

 

 

          •       FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

  VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER      HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1       Tranşe Ruhsatı verilmesi   

  Harç makbuzu, İlgili kurumlardan alınan onaylar 1-5 gün

2       Asfalt dökülmesi         Dilekçe (e-mail) 1 yıl

3       Yol açılması        Dilekçe (e-mail) 1 yıl

4       Yol genişletmesi         Dilekçe (e-mail)         1 yıl

5       Yağmur suyu kanalı yapılması      Dilekçe (e-mail) 1 yıl

6       Bordür tretuar yapımı          Dilekçe (e-mail) 1 yıl

7       Izgara ve Kanal Temizliği     Dilekçe (e-mail, telefon)     Meteorolojik duruma göre sürekli yapılıyor.

8  8     İşgallerin ve harita ölçümlerin belirlenmesi  Dilekçe (e-mail) 15       gün

9       Asfalt tamiri       Dilekçe (e-mail) 15 gün

10     Bordür tretuar tamiri  Dilekçe (e-mail)         15 gün

11     Gezi- düğün vb. için Araç verilmesi      Dilekçe Düğün davetiyesi veya Gezi Programı  1 hafta

12     Tıbbi atık hizmeti       

1.      Doktorun diploma fotokopisi

2.      Doktorun kimlik fotokopisi

3.      Başvuru dilekçesi

 

İşyeri için ek olarak;

4.      Vergi Levhası fotokopisi

5.      Ruhsat Fotokopisi       5 gün

13     Ambalaj Atıklarının Toplanması   e-mail, telefon ile bildirim  2 hafta

14     Bitkisel Atık Yağların Toplanması  e-mail, telefon ile bildirim  2 hafta

15     Elektronik Atıkların Toplanması   e-mail, telefon ile bildirim  2 hafta

16     Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması        e-mail, telefon ile bildirim  2 hafta

17     Yeşil Atık ve Molozların Toplanması     e-mail, telefon ile bildirim  2 hafta

18     Bazı Tehlikesiz(Stratafor) Atıkların Toplanması      e-mail, telefon ile bildirim  2 hafta

19     Konteynır Faaliyetleri      e-mail, telefon ile bildirim  3 ay

20     Çöp Kutusu Faaliyetleri       e-mail, telefon ile bildirim  3 ay

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :                 İsim FAZLI DEMİRTÜRK       Unvan        Fen İşleri Müdür Vk.      

Tel         891 20 18 -14 dahili 

 

İkinci Müracaat Yeri  :          İsim   Faruk BELDÜZ           Unvan        Başkan Yardımcısı          

Tel         891 20 18 – 21 dahili

Adres         Şalpazarı Belediyesi,

 Ana Hizmet Binası     Adres         Şalpazarı Belediyesi, Ana Hizmet Binası

         Faks  891 35 35 Faks  891 35 35

E-Posta      [email protected]