İHALE İLANI

ŞALPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Doğancı, Sayvançatak, Simenli ve Üzümözü Mahallesinde belediyemiz tüzel kişiliğine kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Belediye Encümeni huzurunda KDV hariç karşılığında belirtilen muhammen bedeller üzerinden Açık Teklif

Usulü ile Artırım şeklinde ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.

İDARENİN ADI                 ŞALPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi Kireç Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 — 9/A Telefon ve Fax 462 891 2018 Fax: 462 891 3535

İHALE KONUSU İŞİN

Yapılacağı YerŞalpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Yapılacağı Tarih            : 18/05/2018

Sıra İşin kısımları Muhammen Bedel TUTARI ( TL ) Geçici Teminat

TUTARI

İhale Saati
Mahalle Pafta Ada Parsel m
Doğancı G42-a-15-b-4-a 181 2 664.21 3.985,26 119,56 10:00
2 Sayvançatak 119 ı 166,94 7.151,15 214,53 10:15
3 Simenli G42-a-15-d-ı-c 265 20 961.33 6.248,65 187,46 10:30
4 Üzümözü G42-a-04-c-2-b 199 3 408.55 3.472,68 104,18 10:45

İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:

 1. İhale şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğünde Bedelsiz görülür.
 2. İhale şartnamesi fen işleri müdürlüğünde 50.00 -TL karşılığında satın alınır.
 3. İhaleye katılanlar idarenin onaylı şartnamesi satın alınması zorunludur.
 4. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbestti.

İhaleye katılacak olanlar ihale saatinde aşağıda yazılı belgelerle birlikte Şalpazarı Belediye Başkanlığı Makam odasında hazır bulunacaktır.

Gerçek Kişiler:

 1. Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü)
 2. İkametgah senedi (Nüfus Müdürlüğü)
 3. Geçici teminat makbuzu (Belediye)
 4. İdareye birikmiş borcu olmadığına dair belge (Belediye)
 5. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (Noter)
 6. Tebligat adres bildirimi.
 7. Şartname alındı makbuzu.

Tüzel Kişiler:

 1. Faaliyet belgesi (Ticaret veya sanayi odası)
 2. İmza Sirküleri (Noter)
 3. İhaleye katılacak için yetki belgesi (Noter)
 4. İhaleye birikmiş borcu olmadığına dair belge (Belediye)
 5. Geçici teminat makbuzu (Belediye)
 6. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (Noter)
 7. Tebligat için adres bildirimi.
 8. Şartname alındı makbuzu.

İlan olunur.